Marjan Simčič Domaine
Shop
Marjan Simčič Domaine
Shop
Cover image

Podpora

iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije

 
Yellow dot Left arrow
 
Right arrow Yellow dot

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo in za katere prejemamo podporo iz programa razvoja podeželja republike slovenije za obdobje 2014–2020.

01: Naziv aktivnosti

Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (ukrep M 16, podukrep M 16.2). Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije): Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih

02: Cilji

  • Zmanjšanje porabe količin odmerkov FFS v vinogradih in njihovega vpliva na bližnjo okolico.

  • Demonstracija različnih alternativnih sistemov zatiranja plevelov v pasu pod trtami.

  • Zasaditev redkih samoniklih vrst v agroekosisteme (vinogradi) v kontekstu revitalizacije vzgoje avtohtonih uporabnih rastlin.

  • Uvajanje naprednega postopka prakse merjenja dozorevanja grozdja.

03: Pričakovani rezultati

  • Razvit prototip (avtomatizirani-avtonomni modularni sistem za odmerjanje škropilne brozge v vinogradih, ki bo nameščen na konvencionalnem pršilniku, in s katerim bo končnemu uporabniku omogočen avtomatiziran-avtonomni nanos škropilne brozge).

  • S pomočjo različnih alternativnih sistemov zatirali plevelno populacijo v vinogradih na koncu rastne dobe, pri čemer bomo kmetijskim gospodarstvom posredovali rezultate glede količine in kakovosti pridelka in primerjavo stroškov različnih sistemov zatiranja.

  • Avtohtone rastline bodo doprinesle k dvigu biotske pestrosti vinogradov. Promoviranje uporabe avtohtonih divjih sadnih vrst bo prispevalo k splošnem ozaveščanju o njihovem pomenu invzpodbudilo k ponovni uporabi le-teh s strani vinogradnikov.

  • Hitrejše in učinkovitejše merjenje dozorevanje grozdja v vinogradih glede na trenutno merjenje v praksi.

01: Naziv aktivnosti

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10).

02: Cilji

Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.

03: Pričakovani rezultati

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

04: Povezavi

01: Naziv aktivnosti

Vinarstvo Simčič je prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 iz PODUKREPA 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021.

Pri Vinarstvu Simčič verjamemo v tradicionalne metode kletarjenja, sledimo izkušnjam naših prednikov in izročilu, ki se v Brdih ohranja iz roda v rod. Zato so naša vina pridelana izključno iz grozdja, ki je zraslo na naših vinogradih. Trudimo se, da naše vino izraža vse karakteristike grozdja, zemlje in mikroklime, kar ga tudi razlikuje od drugih vin. Prav zato je pomembno vlagati v sodobne proizvodne prostore in tehnologije. Modernizacija naprav ter zamenjava obstoječih sodov bo povečala kakovost vin in prispevala k horizontalnim ciljem. Ob novejši tehnologiji se bo zmanjšala poraba energije ter poraba količine vode na enoto produkta. Zelo pomembno je, da se z modernizacijo zniža tudi količina proizvedenega CO2.

Za vinarja je pomembno, da spozna svojega kupca, velja pa tudi obratno. Ker se na kmetiji srečujemo s pomanjkanjem prostorov za trženje vin, je novogradnja degustacijskega in prodajno tržnega prostora nujna za nadaljnje trženje in promocijo ter razvoj blagovne znamke. Investicija obsega tudi nakup opreme za vinsko klet: tehnološki sistem za upravljanje hladilne enote, sode, peristaltični črpalki, flotator za vino, parilnik za čiščenje, kompresor za zrak, pecljalnik, viličar, etiketirko in opremo za pripravo tople sanitarne vode.

02: Glavni cilj naložbe

Glavni cilj naložbe je vzpostavitev prostorskih zmožnosti za optimalno organizacijo tokov delovnih procesov. Pri vinu je degustacija najboljši vir informacij, zato je potrebno vlagati vanjo. Degustacijski prostor je nujen pri trženju vin, saj obiskovalci in kupci vino radi preizkusijo. Z izgradnjo degustacijskega prostora, ki je danes v vinskem sektorju nuja, bomo dosegli nadaljnji razvoj in utrdili blagovno znamko. Ločeno od degustacijskega prostora se bo nahajal še prodajno tržni prostor, ki bo razdeljen na dva dela, in sicer na pritličje, v katerem bo potekala prodaja končnim kupcem, medtem ko bo v nadstropju tržni prostor, namenjen predstavitvi vin poslovnim partnerjem in agentom. Nakup nove tehnološke opreme bo omogočil kvalitetnejšo predelavo, stekleničenje in pakiranje vina, procesi v skladišču bodo hitrejši v postopku odpreme pošiljk, vse s ciljem še višje kvalitete proizvoda in večje učinkovitosti delovnega procesa.

03: Pričakovani rezultati

Z nakupom nove tehnološke opreme bomo sledili in dosegli standarde sodobno urejene vinske kleti, kar bo omogočilo še kvalitetnejšo predelavo in stekleničenje vin. Hkrati pa bo nova oprema pripomogla k nastanku nove linije vin NUMERALS. Vsekakor pa je naš glavni cilj ohranjanje vrhunske kvalitete vina.

Za vsakega vinarja je pomembno, da vzpostavi stik s svojimi kupci in jih razume. Najboljši način je povabilo na domačo posest, kjer se lahko razvije pristen stik vinar- kupec. Bistvenega pomena so tudi odnosi z javnostmi in dogodki, ki jih ob teh priložnostih pripravimo doma. Zato sta izgradnja degustacijskega in prodajno tržnega prostora nujna in predstavljata velik del investicije.

Nujno potrebna je tudi nova oprema za skladiščenje, saj bomo z njo zagotovili kvaliteto naših vin. Leseni sodi bodo zamenjali že dotrajane sode, saj imajo le ti omejeno življenjsko dobo in lahko po nekajkratni uporabi izločijo v vino snovi, ki mu dajo nezaželen okus.

 

Your cart is empty